Courtfall Ranks
Rank
Username
The Crowned
Undómiel
Arórëlen
The Coveted
Ungoliantë
Áratenkele
The Courtiers
Valitúrë
Mavroimë
Mavroimë
Ménasurië
Lumenyárë
Quidalmë
Quetelhtë

Fëafelmë
The Considered
Vísivai
Koaron
Hrōvas
Kastejā
Aksva

Qetló
Valdëa
Aiano
Lotōrea
The Constant
Narsilion
Elestirnë
Isilótë