Diaspora Ranks
Rank
Username
Imperatores
General
Kapitän
Pionier
Viventem
Centurion
Optio
Tessarius
Entlein
Entlein
Entlein

die Geister
Gespenst
Geist
Geist
PPC
PPC
PPC
PPC
PPC
PPC