Kaistleoki Ranks
Rank
Username
Council
Count
Constable
Civilians
Newcomer
Newcomer
Newcomer
Newcomer
Newcomer
Newcomer
Newcomer

Newcomer
Newcomer
Newcomer
Newcomer
Newcomer
To Be Determined
TBD